Morbiditet

Senteret skal understøtte utvikling ag bruk av ICD-10 for helsestatistikk i Norden. De nordiske land har gode muligheter for registerbasert forskning og statistikk på grunn av at hvert individ med fast bopel tildeles et unikt personnummer. Det er derfor mulig å innhente individopplysninger fra flere registre.

 

Alle fem nordiske land har nasjonale pasientregistre både for innlagte og polikliniske pasienter. ICD-10 koder ble tatt i bruk for sykehusstatistikk fra 1994 i Danmark, 1996 i Finland, 1997 i Island og Sverige og 1999 i Norge. I Norge er det obligatorisk å bruke Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten (ICPC-2) hos primærleger og i kommunehelsetjenesten. Primærleger i Danmark, Island og Finland bruker ICD-10 eller ICPC i noen grad, mens det i primærhelsetjenesten i Sverige har vært brukt en tilpassing av ICD-10 siden 1998.

 

Nesten 100 % av alle primærleger og ca.80-100 % av sykehus bruker elektronisk pasientjournal (EPJ). ATC- (Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler) koder kan føres som tilleggskoder i journalen for utilsiktede hendelser og forgiftninger. Opplysninger om medikasjon kan tas fra prosedyreklassifikasjoner.

 

Den nordiske gruppen for klassifikasjonsspørsmål har hatt hovedfokus på sykdomskoding ved hjelp av diagnoser og prosedyrer. En workshop i København 21.-22. september 2011 hadde som formål å initiere en nordisk nettverk for morbiditetskoding som kan understøtte eksperter innen feltet ved oppdatering av ICD-10 og den kommende ICD-11 revisjonen. Disse workshops har deretter fortsatt hvert år.

 

Se ”Nyheter” for mera aktuel informasjon!

 

Senast uppdaterat: 13 Januari 2015

.