D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

Mera om Nordclass

 

 

Nordisk senter for klassifikasjoner i helsetjenesten (Nordclass) ble opprettet i 1987 som et WHO Collaborating Centre for Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD). Senteret ble dannet for å understøtte nasjonalt klassifikasjonsarbeid mellom de fem nordiske land og nordisk samarbeid i internasjonale organisasjoner som WHO. Initiativet til å opprette et nordisk klassifikasjonssenter kom fra NOMESKO (Nordisk Medisinalstatistisk Komité) (http://www.nom-nos.dk/) og ble først finansiert og støttet av Nordisk Ministerråd.

 

Helsestatistikk har lange tradisjoner i de nordiske land. Sammenliknende statistikk i Norden og i noen grad med de baltiske land er NOMESKOs hovedoppgave. I forbindelse med at NOMESKO hadde 40-års jubileum i 2006 ble det utgitt to publikasjoner:

 

(http://nomesco-da.nom-nos.dk/filer/publikationer/JubiWEB.pdf )

 

Begge publikasjoner gir et detaljert bilde av utviklingen innen nordisk helsestatistikk og bruk av klassifikasjoner. Publikasjonene foreligger i den typiske NOMESKO stilen, med både engelsk og skandinavisk tekst ved siden av hverandre.

 

Den årlige publikasjon Health Statistics in the Nordic Countries ikke bare oppsummerer og sammenlikner nordisk helsestatistikk, men tar også opp ulike tema med særskilt bakgrunnsinformasjon. Eksempler (utgivelsessår i parentes): Report on mortality statistics (2010); Quality indicators (2009); Health of the Elderly People (2008); Mental Health (2007); Out-patient care (2006) 

 

Siden 1995 har senteret vært finansiert av 4-årige bevilgninger fra nasjonale helsemyndigheter (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Senteret er et selvstendig organ med eget budsjett og rapporteringslinjer. Leder rapporterer til styret. Styrets medlemmer oppnevnes av helsemyndighetene i de fem nordiske land.

 

Fra 1993 har senteret påtatt seg arbeidet med ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse).

 

Videre har senteret fra 2000 hatt hovedansvar for utvikling og oppdatering av NordDRG – det felles nordiske Casemix-systemet. Utvikling av en felles nordisk kirurgisk prosedyre-klassifikasjon (NOMESCO – klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer) var helt nødvendig i DRG-arbeidet, likeledes en felles forståelse og bruk av ICD-10.

 

Helt siden oppstarten har senteret vært lokalisert ved Universitetet i Uppsala og ledet av Björn Smedby 1987-2002, og av Martti Virtanen 2003-2008. Av praktiske og logistiske årsaker ble senteret besluttet omorganisert, og fra 1. januar 2009 ble klassifikasjonsdelen lagt til Helsedirektoratet i Oslo med Arnt Ole Ree som ny leder.

 

DRG-samarbeidet ble videreført i et nytt nordisk Casemix Centre, Helsinki, (Nordic Casemix Centre) Finland med Martti Virtanen som leder.

 

Etter omorganiseringen ble fortsatt samarbeid med WHO-FIC forsøkt sikret ved å søke om fortsatt redesignering av det nordiske senteret for klassifikasjoner i helsetjenesten som et WHO Collaborating Centre. Høsten 2009 ble de klart at en redesignering ikke var mulig, og at WHOs krav til designering hadde økt betydelig. Styret besluttet derfor at det innenfor de foreliggende økonomiske rammer ikke var mulig å søke om en designering, og i brev til WHO i november 2009 ble søknaden trukket tilbake

 

Lars Berg overtok rollen som senterleder etter Arnt Ole Ree i januar 2010. Etter et WHO-FIC møte i Toronto ble det sendt brev til de nordiske helsemyndighetene i desember 2010 med anmodning om fortsatt støtte til det nordiske klassifikasjonsarbeidet. Svaret var positivt og fra januar 2011 fortsettes prosessen med den formelle WHO designeringen.

 

Senteret spiller en aktiv rolle når det gjelder bruk og utvikling av ICD, ICF og andre deriverte klassifikasjoner i Norden og til en viss grad også i de baltiske land.

 

Senteret understøtter arbeid som gjøres innenfor WHO-FIC samarbeidet.

 

Senteret samarbeider med klassifikasjonsenheter og statistikkleverandører i Norden samt casemix-arbeidet som er lokalisert til Helsinki. Det er også utstrakt samarbeid med NOMESKO, København.

 

Danmark og Sverige har vært medlemmer i IHTSDO (International Health Terminologies Standards Development Organization) (www.ihtsdo.org/). Etter at Island kom med i IHTSDO er det nå tre av de fem nordiske land som er med i SNOMED CT arbeidet. Deltaking her har betydning for det øvrige klassifikasjonsarbeidet.

 

Årsrapporter til WHO for perioden 2000-2006 (zip-fil) og for 2011 (pdf-fil) og 2012 (ppt-fil)
Senterets årsrapporter ment for NOMESKOs årlige plenarmøte är tilgengelig for perioden 2000-2009 (untatt 2007-2008) i et skandinavisk språk.

 

Lenke til fil med årsrapporter: