D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

De nordiske lands helsemyndigheter finansierer virksomheten i det nordiske senteret gjennom 4-årsavtaler. Helsemyndighetene er: Danmark (Sundhedsstyrelsen), Finland (Institutet för hälsa och välfärd), Island (Helsedepartementet), Norge (Helsedirektoratet) samt Sverige (Socialstyrelsen). Senteret er en selvstendig organisasjon med eget budsjett og styre.

 

Arbeidet med den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD) er fortsatt en av de viktigste oppgavene.

 

Fra 1993 har senteret påtatt seg arbeidet med ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse).

 

Fra 2000 har senteret hatt hovedansvar for utvikling og oppdatering av NordDRG  – det felles nordiske Casemix-systemet. Utvikling av en felles nordisk kirurgisk prosedyreklassifikasjon (NOMESCO – klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer) i 1996 var helt nødvendig i DRG-arbeidet, likeledes felles forståelse og bruk av ICD-10.

 

Det nordiske senteret ble omorganisert i januar 2009 og virksomheten delt. Klassifikasjons-arbeidet ble flyttet fra Uppsala, Sverige til Oslo, mens DRG-samarbeidet ble videreført i et nytt nordisk Casemix Centre, (http://www.nordcase.org) Helsinki, Finland. 

 

Etter omorganiseringen ble fortsatt samarbeid med WHO-FIC (WHO-Family of International Classifications) (www.who.int/classifications/) forsøkt sikret ved å søke om fortsatt redesignering av det nordiske senteret for klassifikasjoner i helsetjenesten som et WHO Collaborating Centre. Høsten 2009 ble de klart at en redesignering ikke var mulig, og at WHOs krav til designering hadde økt betydelig. Styret besluttet derfor at det innenfor de foreliggende økonomiske rammer ikke var mulig å søke om en designering, og i brev til WHO i november 2009 ble søknaden trukket tilbake.

 

I desember 2010 ble det imidlertid sendt brev til de nordiske helsemyndighetene med anmodning om fortsatt støtte til det nordiske klassifikasjonsarbeidet. Svaret var positivt, og fra januar 2011 fortsettes prosessen med den formelle WHO designeringsprosessen.