D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

ICD-10

Senteret skal understøtte utvikling og bruk av ICD-10 for helsestatistikk i Norden. De nordiske land har gode muligheter for registerbasert forskning og statistikk på grunn av at hvert individ med fast bopel tildeles et unikt personnummer. Det er derfor mulig å innhente individopplysninger fra flere registre.

 

 

Bruk av ICD-10

ICD-10 har vært brukt for mortalitetsstatistikk fra 1994 i Danmark, fra 1996 i Finland, Island og Norge, og fra 1997 i Sverige. 

 

Det er utviklet nasjonale, nordiske versjoner av ICD-10 som ble tatt i bruk for sykehusstatistikk fra 1994 i Danmark, 1996 i Finland, 1997 i Island og Sverige, og 1999 i Norge.

 

Senteret samarbeider med WHO-FICs Committee for Implementation and Education (EIC)), for implementering og opplæring i bruk av WHO-FICs klassifikasjoner.

 

For ICD-10 har EIC lagt frem en egen opplæringspakke: ICD-10 Interactive Self Learning Tool

 

Norge har utviklet en webbasert ”selftest” i medisinsk koding.

 

 

Oppdatering og revisjon av ICD-10

Senteret deltar aktivt i WHO-FICs oppdatering av ICD-10 i Mortality Reference Group (MRG), Morbidity Reference Group (MbRG) og Update and Revision Committee (URC). MbRG er imidlertid ikke aktiv deltager i arbeidet med ICD-11.

 

De nordiske helsemyndighetene kan gjennom sine klassifikasjonsansvarlige avdelinger/enheter fremme nordiske forslag til oppdatering av ICD-10. Senteret tilrettelegger innkomne nordiske forslag i henhold til WHO-FICs fastlagte prosedyrer. Forslag skal være innsendt til WHO-FIC innen 31. mars hvert år. Oppdateringsforslag behandles av medlemmene i WHO-FICs Update and Revision Committee (URC) i et eget diskusjonsforum, samt i det årlige oktobermøtet ved samarbeidssentrene: WHO-FICs ICD Update Platform.

 

Senteret diskuterer ved behov innkomne forslag i Referansegruppen for nordiske klassifikasjonsspørsmål. Er forslaget ukontroversielt sendes det direkte til URC. Fra 2006 har det vært en egen ekspertrådgiver for ICD-forslag knyttet til senteret, og denne har ansvar for å vurdere og sammenfatte alle henvendelser i samråd med senterets leder.

 

En omfattende revisjon av ICD-10 har pågått i flere år. ICD-11 presenteres av WHO i mai 2012 som en betaversjon, med nu planlagt utgivelse i 2017. Det vil kreves en omfattende utprøving de nærmeste årene før ferdigstillelse. For å ivareta nordiske interesser er det vesentlig å delta i denne prosessen. For mer informasjon se ICD-11.

 

 

Nordisk liste over yrkes- og arbeidsrelaterte sykdommer tilpasset ICD-10

En nordisk arbeidsgruppe ledet av Axel Wannag, Arbeidstilsynet, Oslo, og Finn Levy, Avd. for arbeidsmedisin (MYMUS), Senter for forebyggende medisin (1K), Ullevål universitetssykehus, Oslo, har utarbeidet en fortegnelse over yrkes- og arbeidsrelaterte sykdommer og tilpasset denne til ICD-10.

 

I dette arbeidet har et stort antall yrkesmedisinske eksperter fra de nordiske land medvirket.. Det nordiske senteret har likeledes deltatt, og arbeidet ble finansiert av Nordisk ministerråd.

 

Listen er publisert av Nordisk Ministerråd: "The Nordic Adaptation of Classification of Occupationally Related Disorders (Diseases and Symptoms) to ICD" (DIVS: 2000:839; ISBN: 92-893-0559-2).

 

Med tillatelse fra Nordisk ministerråd gjengis listen her i PDF-format. Listen er ordnet etter ICD-10 kapitlene som kan nås direkte ved hjelp av bokmerker.

 

Last ned ICD-10 for yrkes- og arbetdsreleterte sykdommer

ICD-10_Nordic Occupational_2000.pdf

 

Listen har videre fem vedlegg med kodeforklaringer til ulike tilstander:

Appendiks I                 nevrotoksiske tilstander

Appendiks II               vibrasjonsrelaterte sykdommer

Appendiks III              asbestrelaterte tilstander

Appendiks IV              tilstander med etiologi som ofte viser til miljøfaktorer, men med uavklarte mekanismer

Appendiks V               grad av sammenheng mellom sykdom/symptom og ytre påvirkning

 

Uppdaterad information: 13 januari 2015