D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  

Det nordiske og internasjonale samarbeidet rundt ICF (klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse) er en forholdsvis ny oppgave for senteret. Etter at WHO introduserte den nye internasjonale klassifikasjonen i år 2000 har WHO ønsket at felles samarbeidssentra for ICD og ICF etableres. ICD og ICF betraktes som referanseklassifikasjoner av WHO. Dette har medført at sentrene har fått økt ansvar for å fremskaffe ekspertise også innen områdene funksjon og funksjonshemming.

 

Senteret har fungert som et felles informasjonsforum under revisjonsprosessen som førte frem til ICF, samt ved oversetting til nasjonale språk. Senterets rolle er nå å bidra til nordisk samordning av innsats til støtte for praktisk innføring, og mest mulig standardisert bruk av klassifikasjonen.

 

Bruk av ICF

Komplette og kortversjoner av ICF foreligger på dansk og svensk (2003), norsk og finsk (2004), mens Island har en foreløpig oversatt versjon.

 

Oversatte versjoner av Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse – versjon for barn og ungdom (ICF-CY) finnes på svensk og norsk (2010). Danmark er i ferd med å sluttføre sin egen versjon.

 

Interessen for ICF i de nordiske land er stor, og forventes å øke i takt med utvikling av brukerveiledninger og konkrete bruksområder.

 

ICF og ICF-CY har vært brukt i flere forskningsarbeider og som et konseptuelt rammeverk for funksjon og funksjonshemming i relasjon til helse. Hittil er den kliniske bruken begrenset til spesifikke kjernesett, informasjon om sykmelding og DRG for rehabilitering. Sosialsektoren har vist økende interesse for ICF. Flere prosjekter i Sverige har fokus på at ICF og ICF-CY skal brukes om fellesbegreper i sosialsektoren.

 

Senteret samarbeider med WHO-FICs Committee for Implementation and Education (EIC), for implementering og opplæring i bruk WHO-FICs klassifikasjoner.

 

For ICF har EIC lagt frem en egen opplæringspakke:ildningspaket: ICF eLearning Tool. Det nordiske senteret har søkt om tillatelse fra WHO at oversette eLearning Tool til de fem nordiske språk. I første rekke planlegger Finland og Sverige å oversette eLearning Tool til henholdsvis finsk og svensk. For ytterligere informasjon, se ”Nyheter”.  

 

Oppdatering og revisjon av ICF

WHO-FIC startet oppdatering av ICF i 2010. Oppdateringen innebærer først og fremst at begrep fra ICF-CY som er aldersspesifikke skal inngå i ICF. Dette er arbeidskrevende da det er stor risiko for at begrepene endrer betydning. Formålet er helt å integrere ICF-CY i ICF og gjøre begrepene mer generelle, men likevel å inkludere aldersperspektivet.

 

Senteret deltar aktivt i WHO-FICs oppdatering av ICF i Update and Revision Committee (URC), i samarbeid med WHO-FICs Functional Disability Reference Group (FDRG).

 

Oppdateringsforslag behandles av medlemmene i URC gjennom et særskilt diskusjonsforum, samt i det årlige møtet i oktober ved samarbeidssentrene: WHO-FICs ICF Update Platform:

 

FDRG er WHO-FICs referansegruppe for funksjonstilstand. Gruppen deltar i oppdateringer, men arbeider også med implementerings- og opplæringsspørsmål sammen med EIC, og med generelle spørsmål knyttet til funksjon og funksjonstilstand.

 

En egen gruppe, Functioning Topic Advisory Group (fTAG) har ansvar for å overvåke hvordan funksjonsaspektene i ICD-11 skal samordnes med begrepene i ICF slik at begge klassifikasjoner ikke overlapper, men utfyller hverandre.

 

Nordisk undersøkelse av bruken av ICF
Det nordiske senteret har foretatt en undersøkelse av bruken av ICF i de nordiske land; i klinikk, undervisning og forskning. Et særskilt interesseområde er bruk og utvikling av utvalgte kjernesett av ICF begrep (”core sets”) som brukes i ulike sammenheng. Slike kjernesett kan ha basis i særskilte helseproblemer eller sykdommer, men kan likevel ha som utgangspunkt behovet for spesielle tjenester innen eldreomsorg, skole, kommunale ytelser med mer.

 

Undersøkelsen ble foretatt med støtte av Socialstyrelsen i Sverige. Datainnsamlingen ble avsluttet i juni 2006.  Rapporten er skrevet på svensk og kan lastes ned her:

·         ICF_Nordic Countries_2006.pdf