D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

International Classification of Health Interventions (ICHI) - bakgrund och utveckling

Sammanställt den 13 januari 2015 av Lars Berg, WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications in the Nordic Countries.

 

Bakgrund

Syften är att ge en beskrivning av bakgrund, utveckling och läge för ICHI. Informationen kring ICHI är svårtillänglig. Fram t.o.m. oktober 2012 bedrevs arbetet av Family Development Committee (FDC) i WHO:s klassifikationsnätverk. Fr.o.m. 2013 är ICHI ett eget projekt inom ramen för WHO:s klassifikationsverksamhet – the WHO Family of International Classifications (WHO-FIC).

 

Historik - ICPM

Behovet av en internationell åtgärdsklassifikation uppmärksammades 1971. Initialt avgränsade man sig till kirurgiska åtgärder, i huvudsak operationer. 

 

En första internationell åtgärdsklassifikation (International Classification of Procedures in Medicine – ICPM, volym 1 och volym 2) publicerades av WHO som en testversion1978. Den blev emellertid aldrig officiellt publicerad. Ambitionerna att fullfölja utarbetandet av klassifikationen avstannade 1989. Anledningen var svårigheten och behovet av att följa de snabba förändringarna inom fältet och få internationell koncensus för nya åtgärder som borde inkluderas.

 

Flera länder och organisationer har dock använt den som mall och grund för utveckling av egna nationella åtgärdsklassifikationer.

 

ICHI – som sedan blev CCHI

Australiensiska centret skapade en åtgärdsklassifikation av ACHI (Australian Classification of Health Interventions) med ett begränsat antal åtgärder. Ambitionen var att tillskapa en internationell åtgärdsklassifikationer som kunde användas av utvecklingsländer eller länder som inte hade någon egen åtgärdsklassifikation. Den fick benämningen ICHI (International Classification of Health Interventions) och publicerades i en Alpha-version 2002.

 

Det blev emellertid snart klart att strukturen i ICHI inte var optimal. Jämförelser gjordes med bland annat strukturen i de kanadensiska och kanadensiska klassifikationerna som utvecklats, med den europeiska standarden för kirurgiska klassifikationer (EN 1828) och erfarenheterna från GALEN projektet.

 

Vid WHO-FIC mötet i Tunis beslutade därför FDC (Family Development Committee) att döpa om den då existerande betaversionen av ICHI till the Condensed Classification of Health Interventions (CCHI) och behålla denna på australiensiska centrets webbplats med en länk från WHO (anmärkning: information finns inte tillgänglig, och akronymen ”CCHI” används nu av kinesiska centret för deras åtgärdsklassifikaion). Vidare beslutade man att påbörja ett arbete med en ny struktur för en internationell åtgärdsklassifikation.

 

ICHI - i en ny struktur

Den första fasen i utarbetandet av en ny ICHI var att utveckla ett ramverk och en struktur.

 

Utgångspunkten togs i den europeiska standarden för kirurgiska åtgärder, EN 1828 (senare pr EN ISO 1828 och numera ISO 1828:2012). Denna standard hade tidigare även använts som konceptuellt ramverk för de franska och kanadensiska åtgärdsklassifikationerna.  

 

Grunderna i ICHI:s ramverk och struktur utarbetades 2008-2010.  För att beskriva och definiera begreppen utarbetades ICHI Content Model.  Utifrån standarden (med vissa modifikationer) byggdes klassifikationen upp av tre axlar - Target, Action och Means:

• Target: the entity on which the Action is carried out

• Action: a deed done by an actor to a Target during a health intervention

• Means: the processes and methods by which the Action is carried out.

 

I ett pilotprojekt testades man att lägga in åtgärder från ett tiotal åtgärdsklassifikationer (se bl.a. redovisning vid WHO- FIC motet i Toronto 2010, dokumenten D021 och D023). Erfarenheterna var positiva – inte minst för kirurgi och medicin. Men bland annat för rehabilitering, arbetsterapi och fysioterapi och sköterskeåtgärder behövde var det svårigheter att fastställa Target för interventionerna. Detta ledde till ett beslut att integrera ICF klasserna för aktivitet och deltagande som möjliga Targets.   

 

Syftet med ICHI

Syftet med ICHI är att den ska kunna beskriva insatser inom hela hälso- och sjukvårdssektorn (akutvård, primärvård, rehabilitering, insatser inriktad mot funktion, prevention) och insatser inom folkhälsoområdet. 

 

Utveckling av innehållet

Medicinska och kirurgiska interventioner

Sommaren 2011 inarbetade 14 experter in åtgärderna i ICD-9-CM i ICHI:s struktur vid ett workshop i Sydney. Under 2012 och 2013 vidtog medarbetare vid kinesiska centret, i samarbete med australiska centret, en sekundär granskning av inarbetningen. I en utvidgning av arbetet har sedan kinesiska, tyska och australiensiska experter inarbetat ett flertal nationella klassifikationer till ICHI:s struktur, bland annat tyska, kinesiska, kanadensiska och australiensiska åtgärder, och även en del nordiska åtgärder från NCSP. Erfarenheterna från dessa arbeten har sedan utnyttjas för att förbättra axlarna och strukturen i ICHI och utveckla innehållet.

 

Interventioner inriktade mot funktion

Dessa är interventioner som har domänen funktion eller omgivningsfaktorer som Target, snarare än en anatomisk struktur. Strukturen i ICF har utnyttjats för att bygga upp Target i ICHI så att man får en korrespondens till ICF:s domäner. Interventioner har även tillförts som beskriver åtgärder inriktade mot psykisk ohälsa såväl som sjuksköterskors arbete, med viss koppling till ICNP (International Classification of Nursing Interventions).

 

Interventioner inom folkhälsoområdet

 ICHI har även tillförts interventioner inriktade mot hälsobeteenden och omgivningsfaktorer. Som utgångspunkt för dessa interventioner har WHO’s Choice projekt använts.

 

Länk till SNOMED CT

Termerna i ICHI:s axlar har länkats till SNOMED CT, vilket resulterade i vissa modifikationer. Men enbart en del av interventionerna i Alpha2 versionen har en mappning till SNOMED CT.

 

Primärvård

Interventioner i ICPC (International Classification of Primary Care) har granskats i ett första utvecklingssteg. En hel del av dessa interventioner täcks av ICHI:s axlar.

 

Granularitet i ICHI

ICHI har designats som en ”högnivå” klassifikation (high level), dvs. den ska inte vara alltför detaljerad och alltför komplex. För att tillgodose behovet av detaljnivå kan man nationellt lägga till ”extensioner”. Ett exempel på extensioner är lateralitet (höger-vänster).  WHO har dock aviserat tanken att grundkoncepten (foundation components) kanske kan bli mera detaljerade även i ICHI (liksom i ICD-11), men att en statistisk linearisering förblir mindre detaljerad.

 

Några missförstånd och oklarheter

Wikipedia, se länk:  http://en.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Health_Interventions

Här står bland annat att ICHI är ”derived från ACHI” , som ICD-10-AM, som i sin tur baseras på ICD-10-AM, och ICD-10 och ICD-9-CM ….

 

WHO, länk:

 http://www.who.int/classifications/ichi/en/

Texten som finns om ICHI är helt inaktuell. Den kommer sannolikt att uppdateras när samarbetet med AMA tar form (se nedan).

 

Initiering av ett samarbete med AMA

Under 2013 och 2014 har WHO fört samtal med American Medical Association (AMA) om ett samarbete. AMA äger CPT (Current Procedural Terminology) som uppdateras varje år i oktober och används brett i USA för att i främst öppen vård beskriva medicinska, kirurgiska interventioner och för allokering av resurser. Den aktuella versionen är CPT-4, 2014.

 

I juni 2014, i samband med FDC och ICHI mötet i Chicago, diskuterades samarbetet närmare. WHO har inte sett några legala hinder för ett samarbete. Tanken är CPT:s interventioner ska mappas in i ICHI:s struktur. CPT ska därefter kunna använda ICHI:s struktur. ICHI kommer emellertid att vara ”public good” även fortsättningsvis. I USA kommer AMA att ha rättighet att tillhandahålla ICHI, med innehåll från CPT. Förmodligen som en slags ”modification”. 

 

I gengäld är AMA villig att tillföra rätt stora resurser för teknisk utveckling av ICHI:s struktur. En förberedande samarbetsgrupp har inofficiellt bildats med representanter för vardera AMA och WHO, under ledning av Richard Madden och Mark Musen. AMA och WHO representeras av Bob Musaccio respektive Bedirhan Üstün. 

 

När det gäller innehållet i ICHI respektive CPT ansvarar WHO respektive AMA för sina egna innehåll. Det är alltså strukturen som blir gemensam. I januari 2015 förs fortfarande diskussioner kring de legala förutsättningarna för samarbetet.

 

Planerad fortsatt ICHI utveckling och färdigställande

En Alpha version färdigställdes i oktober 2012 och en Alpha 2 version i oktober 2013. Under 2013 och 2014 har ICHI:s innehåll och axlar utvecklats vidare. En arbetsgrupp arbetar med medicin/kirurgi. En andra grupp arbetar med interventioner inriktade mot funktion (functioning) och folkhälsa (public health).

 

Vid WHO FIC mötet i oktober 2014 presenterades en uppdaterad alpha2 version av ICHI. Den finns tillgänglig som en browser som kan laddas ner och installeras.

Länk: http://sydney.edu.au/health-sciences/ncch/docs/Ichipkg2014.exe

 

ICHI presenterades under WHO FIC mötet av representanter från WHO, AMA, ICHI co-chairs och medarbetare från Standford:

        WHO (Bedirhan), ICHI

        AMA (Musacchio), CPT-4

        ICHI (Madden), utvecklingen

        ICHI/CPT (Musen), krav

        Content model (Tu, Nyulas)

 

Länk till gemensam powerpointfil för denna presentation:

04cc_2014-11-12_38 - ICHI Presentations.pptx

 

ICHI alpha 2 updated har följande antal interventioner:

5648 interventions across medical and surgical, functioning and other environmental and behaviour areas, of which:

       4346 - Interventions on body systems and functions (incl ~ 1790 functioning interventions)

       707- Interventions on activities and participation domains

       595 - Interventions to improve the environment and health behaviour

 

Axlarna har följande antal begrepp:

• TARGET n = 633

• ACTION n = 131

• MEANS n = 59

 

Förhoppningen är att kunna färdigställa ICHI till 2018. Men för närvarande är det svårt att förutsäga utvecklingen. WHO hoppas att ett samarbetsavtal blir klart under februari-mars 2015.