D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

NOMESCO Classification of External Causes of Injury (NCECI)

 

Den første nordiske skadeklassifikasjonen ble utgitt av NOMESKO 1984, den andre 1990 og den tredje 1997. Ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av NOMESCOs skadeklassifikasjon ble overført fra NOMESKO til det nordiske senteret i 1999. NOMESKO har som tidligere ansvar for trykking og innehar opphavsretten.

 

NCECI

En nordisk arbeidsgruppe ble nedsatt av senteret for å utarbeide en fjerde utgave av NCECI. Gruppen ferdigstilte dette arbeidet i løpet av 2007 og NOMESKO utga samme år den fjerde reviderte utgave av NOMESCO Classification of External Causes of Injuries (NCECI).

 

Senteret har tidligere brukt en ekspertrådgiver for å understøtte klassifikasjonen og som rådgiver innen dette fagområdet, fremfor alt for å overvåke den nordiske utviklingen innen skadeklassifikasjon og ulykkesforebygging. Dette oppdraget har også inkludert overvåking av tilsvarende arbeid innen EU og internasjonalt.

 

Innen EU har skadestatistikken har på 1990-2000-talet vært basert på EHLASS (European Home Leisure Surveillance System). Dette systemet er imidlertid begrenset til hjem- og fritidsulykker. På 2000-tallet ble det utviklet et nytt system som dekker alle ulykkestyper - Injury Data Base (IDB). Begrep benyttet i dette systemet sammenfaller i stor grad med begrepene i NCECI. Sverige har derfor innført IDB som primærkoding ved rapportering til EU, mens Danmark bruker NCECI og foretar en omkoding til IDB i sin rapportering. NCECI er delvis i bruk på Island. 

 

Per i dag har senteret ingen ekspertrådgiver for för NCECI.

 

NCECI kan lastes ned i pdf-format (se lenke) eller bestilles som bok fra NOMESKO

Lenke til fil: (NCECI-4_1.pdf). 

 

ICECI

En internasjonal arbeidsgruppe, med tilknytning til WHO, utviklet under 1990-tallet og i begynnelsen av 2000-tallet en internasjonal klassifikasjon av ulykkesårsaker. Denne klassifikasjonen - International Classification of External Causes of Injuries (ICECI) – versjon 1.1a ble i oktober 2003 opptatt som en relatert klassifikasjon innen WHO-FIC. Den aktuelle versjonen kom ut i juli 2004, og er senere ikke oppdatert.

 

ICECI finnes kun tilgjengelig i pdf-format og kan lastes ned her:

Lenke till ICECI: (http://www.who.int/classifications/icd/adaptations/iceci/en/index.html)

 

 

Mange grunnelement i ICECI baseres på NCECI, men et flertall moduler er lagt til og er derfor langt mer omfattende enn NCECI. Arbeidet med NCECI har vært av særlig interesse for det nordiske senteret, og senterets ekspertrådgiver deltok i arbeidsgruppen.

 

De senere år har det vært mindre aktivitet rundt ICECI, og da senteret ikke lenger har noen ekspertrådgiver for NCECI har det ikke vært aktiv oppfølging på dette området. Dog har man konstatert at klassifikasjonen mest fungerer som en referanseklassifikasjon, men at den er for omfattende til å kunne brukes i sin helhet i det praktiske registreringsarbeidet innenfor helsetjenesten. Den kan derimot benyttes om man velger å registrere på et lavere detaljeringsnivå eller kunne benytter utvalgte moduler.

 

Nåværende tanke er at ICD-11 (ytre årsaker) og ICECI skal harmoniseres.